Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy TellU2 AB

1. Definitioner och centrala begrepp

1.1 TellU2 AB benämns nedan “TellU2”. Privatpersonen som nyttjar tjänsten benämns nedan “Användaren”. Med “Tjänst/Tjänsten” avses TellU2:s ljudboksplattform som kan nås via domänen https://www.timetotell.se eller TellU2:s app.

1.2 Med ”Personuppgift” avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med detta menas uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis namn, personnummer, telefonnummer, IP-adresser, ljudinspelningar eller e-postadresser.

2. Grundläggande information

2.1 TellU2 åtar sig att hantera Personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. TellU2 värnar om Användarens personliga integritet och strävar efter att skydda Användarens Personuppgifter på bästa sätt. Denna personuppgiftspolicy beskriver varför och på vilken grund TellU2 inhämtar information om Användaren, hur informationen behandlas samt Användarens rättigheter i förhållande till Användarens Personuppgifter.

2.2 Genom att Användaren godkänner denna personuppgiftspolicy är Användaren införstådd med att TellU2 använder Användarens Personuppgifter på nedan angivna sätt.

3. Vilka personuppgifter som inhämtas

3.1 I samband med att Användaren nyttjar TellU2:s Tjänst kan Personuppgifter komma att inhämtas och lagras. TellU2 inhämtar och lagrar Personuppgifter som är nödvändiga och förenliga med Tjänstens ändamål.                

3.2 De uppgifter som kan komma att behandlas är följande:

Namn, e-mailadresser, telefonnummer, adresser, betalningsuppgifter, IP-adresser, organisationsnummer, ljudfiler, bilder, kundnummer och yrkesroll. Den enda personuppgift som du måste lämna är namn och e-mailadress. Övriga personuppgifter är frivilliga.

4. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

4.1 TellU2 samlar in och lagrar registrerade Personuppgifter i syfte att tillhandahålla TellU2:s Tjänst samt för att säkerställa Tjänstens ändamålsenlighet. För att TellU2 ska ha rätt att behandla Användarens Personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklaras varför och på vilka grunder TellU2 stödjer behandlingen av Användarens Personuppgifter.

4.2 Fullgörande av avtalet som rättslig grund       

TellU2 behandlar Användarens Personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan TellU2 och Användaren. Behandlingen är nödvändig för att TellU2 ska kunna kommunicera med Användaren, fakturera och bedöma vilka betalningsmetoder som kan erbjudas, administrera Användarens ärenden och tillhandahålla support och god användarservice. Behandlingen är även nödvändig för att TellU2 ska kunna lägga upp Användare i Tjänsten och därtill för att kunna hantera ljudböcker innehållande ex. ljud- och bildfiler.

4.3 Uppfyllande av rättsliga förpliktelser som rättslig grund   

TellU2 behandlar Personuppgifter för att kunna uppfylla vissa rättsliga förpliktelser. Det gäller exempelvis behandling som är nödvändig för att uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen.

4.4 Intresseavvägning som rättslig grund

TellU2 kan använda Användarens Personuppgifter i syfte att marknadsföra sin tjänst för Användare samt för att utveckla tjänsten. I det fall Personuppgifter behöver lämnas ut till tredje man, utan Användarens samtycke, görs en intresseavvägning mellan TellU2:s intresse och Användarens intresse av skydd för sina Personuppgifter. För att utlämnande av Användares Personuppgifter ska få äga rum krävs det att utlämningen berör ett för TellU2 berättigat intresse. Ett sådant intresse kan vara exempelvis intresset av direktmarknadsföring eller för att förhindra bedrägeri. Skulle Användarens intresse av skydd för sina Personuppgifter väga tyngre än TellU2:s berättigade intresse får utlämning av Personuppgifter inte ske.

5. Bevarande av Personuppgifter

5.1 TellU2 lagrar Användarens Personuppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlas in och behandlas för, eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar.

5.2 TellU2 kommer att hantera Personuppgifter så länge det behövs för den dagliga verksamheten. Avslutar Användaren sitt konto hos TellU2 raderas informationen efter en viss karenstid, som längst efter 12 månader.  

6. Utlämning av Personuppgifter till tredje part

6.1 TellU2 förbehåller sig rätten att lämna ut Personuppgifter till tredje part för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter.

6.2 TellU2 förbehåller sig dessutom rätten att lämna ut Personuppgifter till tredje part för att fullfölja avtalet mellan TellU2 och Användaren. Dessa parter är, men inte uteslutande, betaltjänstleverantörer, juridiska ombud, samarbetspartners samt ägare/administratörer till/för plattformar för sociala medier. 

6.3 Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje land vid användning av tjänster med leverantörer utanför EU. Detta under förutsättning att mottagaren uppfyller den säkerhetsnivå som ställs enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

7. Säkerhet

7.1 TellU2 åtar sig att Personuppgifterna behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för Personuppgifterna. Vid behandling av Personuppgifter ska lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra obehörig eller otillåten åtkomst eller annan behandling samt för att skydda Personuppgifter mot förlust, förvanskning eller skada genom till exempel otillåtna handlingar eller olyckshändelser. Åtgärderna vidtas i syfte att säkerställa Användarens personliga integritet och utförs i enlighet med TellU2:s interna rutiner.

8. Dina rättigheter

8.1 TellU2 ansvarar för att tillvarata Användarens rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att Användaren har rätt att:                      

1. Få tillgång till Användarens behandlade Personuppgifter. Användaren har dessutom rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag i digitalt format av Användarens Personuppgifter.

2. Begära att TellU2 rättar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

3. Få sina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in för eller då Användaren bestrider användandet av Användarens Personuppgifter. Exempelvis om Användaren invänder mot direktmarknadsföring. Rätten till att få sina Personuppgifter permanent raderade gäller inte om det finns annan rättslig grund för behandlingen, än den Användaren invänder mot, eller om det finns en rättslig skyldighet för TellU2 att behandla Personuppgifterna.

4. Få behandlingen av Personuppgifter begränsad. Det innebär att Personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för angivet ändamål.

5. Begära att få ut sina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och digitalt format och få uppgifterna överförda från TellU2 till en annan personuppgiftsansvarig (sk. dataportabilitet).

6. Inge eventuella klagomål om behandlingen av Användarens Personuppgifter till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen. (www.datainspektionen.se)

9. Ändring av personuppgiftspolicyn  

9.1 TellU2 förbehåller sig rätten att när som helst ändra Personuppgiftspolicyn. Innan ändring sker kommer Användaren underrättas om detta. Om Användaren inte godtar ändringarna har Användaren rätt att invända mot behandlingen genom att kontakta personuppgiftsansvarig enligt nedan angivna kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter – personuppgiftsansvarig
TellU2 AB
E-post: ulrika@tellu2.se        
Besöksadress: Vera Strandvalls allé 5B
Postadress: 411 33 Göteborg